Vedtægter

Endometriose Foreningens vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Endometriose Foreningen. Foreningens hjemsted og adresse vedtages af bestyrelsens. Hjemstedet offentliggøres på www.endo.dk

§2 Formål Foreningens formål er:

 1. at være en støtteorganisation for kvinder med endometriose. 
 2. gennem egen forskningsfond at støtte videnskabelig forskning inden for endometriose, dens årsag, forebyggelse og behandling. Legatmodtagere betaler ikke administrationsgebyr eller moms af midler uddelt fra foreningens forskningsfond. 
 3. at samarbejde med læger og sundhedsvæsen om sygdommen, så kvinder med endometriose bliver taget seriøst og får diagnose/behandling så tidligt som muligt
 4. at være åben over for, samt at lære om alternative behandlingsmuligheder i lighed med udviklingen i udlandet 
 5. at påvirke offentlige myndigheder til at satse på mere forskning indenfor endometriose. 
 6. at informere om sygdommen i bl.a. medierne 
 7. at give medlemmerne adgang til mere information 
 8. at udsende et elektronisk nyhedsbrev mindst 8 gange om året 
 9. at afholde mindst ét årligt arrangement for foreningens medlemmer

§2a

Endometriose Foreningen tager ikke imod bidrag, der knytter sig til en bestemt behandling.

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, familier, sygehusafdelinger og klinikker og virksomheder, herunder fonde og lign.

§4 Foreningens bestyrelse

Bestyrelsen består af 4 – 10 medlemmer.

 1. Bestyrelsen sætter selv sin dagsorden.
 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode, de skal forud være bragt i forslag til valg. Kun fire bestyrelsesmedlemmer kan gå på valg samme år. Bestyrelsen kan supplere sig selv i tilfælde af frafald. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv.
 3. Formanden fastsætter tid og sted for bestyrelsens møder.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne efter bestyrelsesmedlemmerne er fremmødte.
 5. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. Bestyrelsen er forsikret i relation til foreningens midler.
 7. Ansættelser og afskedigelser besluttes af bestyrelsen
 8. Majoriteten af bestyrelsen skal bestå af medlemmer med endometriose.
 9. Formand og kassereren er tegningsberettigede for foreningen.

§5 Medlemskontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingentbeløb pr. medlem. Hvis bestyrelsen ønsker at kontingentet skal variere mere end 10% fra de nuværende 295 kr. pr. år, skal det besluttes på en generalforsamling.

Hvor særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen nedsætte kontingentets størrelse for enkelte medlemmer.

Såfremt kontingentet ikke er betalt inden 2 måneder efter faktura, kan medlemmet slettes af medlemslisten.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan, hvor andet ikke vedtægtsmæssigt er fastslået, ved simpelt stemmeflerhed blandt de fremmødte, træffe beslutning i alle de af foreningens anliggender, der er opført på dagsordenen. Ordinær generalforsamling holdes i hvert års 2. halvår.

Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Indkaldelse sker skriftligt senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Årsrapport for det forløbne år, samt rettidige indkomne forslag bliver lagt på www.endo.dk inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse en dirigent. Denne afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivning, dog skal skriftlig afstemning gennemføres, dersom et medlem stiller krav herom. Det er muligt at brevstemme, dog ikke anonymt. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der kan stemmes for max. 5 fuldmagter pr. fremmødt medlem

På generalforsamlingens dagsorden skal følgende punkter være optaget:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Præsentation af og valg til bestyrelsen
 8. Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger forud for generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen gøres tilgængelig for medlemmerne på www.endo.dk

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden stiller krav herom overfor foreningens formand. Skriftlig indkaldelse skal udsendes senest 2 uger før mødet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 2 måneder efter kravets fremsættelse.

§8 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli. Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af bestyrelsen.

§9 Ændringer i vedtægter

Vedtægtsændringer kan ske, når 2/3 af de tilstedeværende stemmebererettigede medlemmer inkl. fuldmagter stemmer for.

§10 Specielle udvalg

Foreningen kan nedsætte udvalg til varetagelse af bestemte opgaver. Udvalgets medlemmer udpeges af bestyrelsen.

§11 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Der kan ikke stemmes med fuldmagt ved opløsning af foreningen. Når lovlig beslutning om ophævelse af Endometriose Foreningen er truffet, skal foreningens overskydende midler gå til WERF (The World Endometriosis Research Foundation)

§12 Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelse på generalforsamlingen. Vedtaget på generalforsamling den 2. oktober 2010.

Du kan downloade vedtægterne som pdf her…..